SA Vryskutskrywer SA Vryskutskrywer
 

Welkom by SA Vryskutskrywer - Vryskutnetwerk

BEPALINGS EN VOORWAARDES

1. INLEIDING

 

1.1. Die Onderneming bedryf besigheid as n webportaal vir Afrikaanse vryskutskrywers van elke moontlike genre. Hieronder tel opleidingskursusse, professionele skryfdienste, die ontwerp en verkoop van spesiale skrywersprodukte, asook gratis dienste en n vryskutnetwerk wat vir vryskutskrywers beskikbaar is.

 

1.2. Die Onderneming wil graag die professionele dienste van die Kontrakteur bekom om sodanige dienste aan betalende klinte te lewer en dit is ook die Kontrakteur se begeerte om sodanige professionele dienste te lewer.

 

1.3. Dis beide partye se begeerte om die basis waarop die Onderneming die Kontrakteur se dienste benut, op rekord te stel.

 

2. VERHOUDING

 

2.1. Die partye stel dit op rekord dat die Kontrakteur te alle tye n Onafhanklike Kontrakteur sal wees en dat hierdie Ooreenkoms geensins die indruk sal skep dat die Kontrakteur n werknemer of agent van die Onderneming is nie. As sodanig is die Kontrakteur dus nie geregtig op enige voordele van werknemers van die Onderneming, insluitende, inter alia, mediese fonds, verlofuitbetalings of pensioenvoordele nie.

 

2.2. Die Kontrakteur onderneem hierdeur om hom/haarself nie as n werknemer of agent van die Onderneming voor te doen nie, en sal alle redelike stappe neem om aan derde partye te verduidelik dat hy/sy geen gesag het om namens die Onderneming op te tree nie, en stem hiermee in om die Onderneming te vrywaar teen enige aanspreeklikhede wat moontlik kan ontstaan weens die verbreking van hierdie ooreenkoms.

 

3. DIENSTE

 

3.1. Die Kontrakteur se Dienste as Vryskutnetwerker sal die volgende behels:

 

3.1.1 Aanvaarding van klinte se kontrakte.

       

3.1.2 Lewering van die betrokke diens binne die afgespreekte tydperk en teen n fooi wat deur albei partye (die Klint en Kontrakteur) beding is.

 

3.1.3 Bevordering van die Onderneming se webportaal via, onder meer, die Kontrakteur se persoonlike profielblad.

 

4. ONDERNEMINGS DEUR DIE KONTRAKTEUR

 

Die Kontrakteur stem in:

 

4.1. Om aan enige redelike en wettige versoeke te voldoen wat die Onderneming moontlik van tyd tot tyd aan die Kontrakteur kan rig in verband met die verskaffing van dienste waaroor ooreengekom is.

 

4.2. Om dienste tydig en volgens die standaard en kwaliteit wat deur SA Vryskutskrywer (die Onderneming) daargestel word, te verrig.

 

4.3. In die geval van professionele dienste, waar n sekere diens deur die Onderneming aan die Kontrakteur uitgedeel word, moet die werk deurentyd van hoogstaande gehalte wees en professioneel verrig word.

 

5. ONDERNEMINGS DEUR DIE ONDERNEMING

 

Die Ondernemer bied die volgende aan die Kontrakteur:

 

5.1. 'n Eie profielblad met persoonlike kontakbesonderhede.

 

5.2 Gratis toegang tot premium-inhoud.

 

5.3 Hulp en ondersteuning met administratiewe take wat betrekking het op vryskutwerk.

 

5.4 'n Generiese vryskutkontrak in Word-formaat wat na gelang van die Kontrakteur se eie benodigdhede verander en/of bygewerk kan word.

 

5.5 Template vir die Kontrakteur se besigheid.

 

5.6 Blootstelling deur middel van die nuusbrief.

 

6. FOOIE EN BETALINGS

 

6.1 Die Onderneming verskaf aan die Kontrakteur n profielblad op die Onderneming se webblad wat eksklusiewe inligting met betrekking tot die Kontrakteur en die Kontrakteur se dienste bevat. Die koste van di verhuring van webbladspasie is R35 per maand wat op die eerste dag van elke maand betaal moet word. Versuim om sodanige maandelikse bedrag stiptelik te betaal, sal tot die onmiddellike opskorting van die profielblad lei.

 

6.2 Die Kontrakteur is n Onafhanklike Kontrakteur en werk as sodanig vir sy eie rekening, behalwe waar 'n taak spesifiek deur die Onderneming vir die Kontrakteur aangebied word. In s 'n geval word die vergoeding deur albei partye gedeel op 'n 30/60-basis (30% word aan die Onderneming betaal en 70% aan die Kontrakteur).

 

6.3 Enige onkostes wat deur die Kontrakteur aangegaan moet word om n opdrag suksesvol uit te voer soos byvoorbeeld reiskostes, telefoononkostes, verblyfkostes, internetverbindings of enigiets anders wat benodig word, is die Kontrakteur se eie verantwoordelikheid en moet na afhandeling van die taak van die klint teruggeis word. Die Onderneming sal met die terugeising behulpsaam wees.

 

6.4 Dit is die Kontrakteur se verantwoordelikheid as onafhanklike Kontrakteur om voorlopige belasting aan die Suid-Afrikaanse Inkomstebelastingdiens te betaal.

 

7. VRYWARING

 

7.1 Waar 'n taak deur middel van die Kontrakteur se persoonlike profielblad met kontakbesonderhede bekom is, word die fooie en betalings wat in Klousule 6 hierbo genoem is, direk deur n klint aan die Kontrakteur betaal en die Kontrakteur vrywaar die Onderneming hierdeur en hou die Onderneming onskuldig teen enige ander eise wat moontlik kan ontstaan as n gevolg van enige handeling of weglating, hetsy deur nalatigheid of andersins, van die Kontrakteur of sy agente in ooreenstemming met die Kontrakteur se dienste en verpligtinge as n onafhanklike kontrakteur in terme van hierdie Ooreenkoms.

 

7.2 Waar 'n spesifieke taak deur die Onderneming vir 'n Kontrakteur aangebied en deur die Kontrakteur aanvaar is, sal die Onderneming verantwoordelik wees om die betaling van die 70%-fooi, soos in Klousule 6.2 hierbo genoem, aan die Kontrakteur te betaal. Genoemde betaling sal geskied nadat die klint die volledige fooi aan die Onderneming betaal het.

 

8. SEKURITEITSVEREISTES

 

8.1. DIE INTERNET EN E-POS

 

8.1.1. Aangesien die Onderneming hoofsaaklik deur middel van die Internet en E-pos sake doen, sal die Kontrakteur, wat ook die Internet en E-pos vir diensdoeleindes gebruik, aan die volgende vereistes voldoen:

 

8.1.1.1 Sy/haar rekenaar met n brandmuur beskerm. Dit is om die rekenaar van enige student of klint aan wie data gestuur word, te beskerm.

 

8.1.1.2 Om voldoende antivirus sagteware op sy/haar rekanaar te installeer en daagliks op datum te hou.

 

8.1.1.3 Gereelde virusskanderings op sy/haar rekenaar doen om te verseker dat geen dokumente wat aan studente, klinte of die Onderneming gestuur word, besmet kan wees nie.

 

8.1.1.4 Indien die Kontrakteur versuim om aan bogenoemde vereistes te voldoen, en as gevolg van die versuim veroorsaak dat enigeen of almal van die Onderneming, of klinte aan wie dienste gelewer word, skade lei, sal die Kontrakteur vir sodanige skade en/of gepaardgaande verliese verantwoordelik gehou word

 

8.2. VERTROULIKHEID

 

8.2.1 Die Kontrakteur sal te alle tye enige werkinge en inligting rakende die Onderneming en die Kontrakteur se eie klinte vertroulik hou en dit nie met enige derde partye deel nie.

 

8.2.2 Die Kontrakteur sal nooit enige telefoonnommers of e-posadresse, hetsy van ander Onafhanklike Kontrakteurs, studente, klinte of enige ander vertroulike e-posadresse aan enigiemand buite die Onderneming se netwerk verskaf nie.

 

8.2.3 Geen kommunikasie tussen die Onderneming en die Kontrakteur sal deur die Kontrakteur aan enigiemand buite die Onderneming geopenbaar word nie.

 

8.2.4 Indien di Vertroulikheidsklousule verbreek word en die Onderneming as gevolg daarvan skade ly, sal die Kontrakteur vir die skade verantwoordelik gehou word en n vasgestelde vergoeding moet betaal.

 


Meer inligting   |   Sluit aan    |   Databasis   |    SLEGS LEDE   

Vertel 'n vriend hiervan:              Kontak ons


 

 

 

Nog nie op ons GRATIS nuusbrief ingeteken nie? Klik hier en kry dadelik jou gratis skrywersalmanak en hulpmiddels wanneer jy jou intekening bevestig. 

                                            Vertel 'n vriend van ons  

Sluit venster              Skryfkursusse                    Blitskursusse